HR mütәxәssisi

HR mütәxәssisi

Tәlәblәr:

 • Ali tәhsil
 • Analoji sahәdә 2 il iş tәcrübәsi;
 • Microsoft Office proqramlarını istifadәçi sәviyyәsindә bilmәk;
 • Azәrbaycan vә rus dillәrindә sәrbәst, ingilis dilindә orta sәviyyәdә danışıq, yazmaq vә oxumaq qabilliyyәti;

Vәzifә öhdәliklәri:

 • İşә götürülmәsi nәzәrdә tutulan namizәdlәri müsahibә vә yoxlama yolu ilә nәzәrdәn keçirir, xülasәlәri yoxlayır, onların nәticәlәrini toplayır vә şöbәnin müdirinә tәqdim edir;
 • İşә qәbul ilә bağlı elanların yerlәşdirilmәsini, anketlәrin seçilmәsini nәzarәt edir;
 • Bankda vakant vәzifәlәrә işçilәrin seçilmәsi ilә bağlı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi vә namizәdlәrin sonrakı mәrhәlәyә yönlәndirilmәsini nәzarәt edir;
 • Potensial namizәdlәri müәyyәnlәşdirmәk mәqsәdi ilә daxili işçi heyәtinin, әmәk bazarının vә işәdüzәltmә agentliklәrinin bazasının qiymәtlәndirmәsindә iştirak edir;
 • Bankda işçiyә tәlәbat planını hazırlayır;
 • Gәnc, istedadlı namizәdlәrin banka cәlb edilmәsi ilә әlaqәdar tәhsil müәssisәlәri ilә әmәkdaşlığın aparılması mәqsәdilә tәhsil müәssisәlәrindә prezentasiyaların (tәqdimatların) keçirilmәsini tәşkil edir;
 • Kadr ehtiyatı ilә bağlı verilәnlәr bazasının yaradılması vә mütәmadi olaraq yenilәnmәsini nәzarәt edir;
 • Namizәdlәrin işә cәlb edilmәsi mәqsәdilә işә qәbul mәnbәlәrinә dair tәkliflәr hazırlayır;
 • Şöbәnin müdiri tәrәfindәn verilәn digәr tapşırıqları icra edir vә eyni sahәdә fәaliyyәt göstәrәn mütәxәssisin fәaliyyәtini istiqamәtlәndirir.

E-mail: cv@expressbank.az

 

 

3 aylıq tam praktiki və zəmanətli dil proqramları sizlər üçün:

1. “Young Business Factory” – “Professional English Course”

2. “Young Business Factory” – “Professional Rus dili”

3. “Young Business Factory – “Professional Alman dili”

Baxılma sayı (592)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*